• http://www.tsjjzd.com/hot6/ybtxp.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/lqxzdcpx.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/jwtyw.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/zyll.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/klz.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/tzt.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/tkdlbh.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/mmzlr.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/pgjngh.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/jg.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/yml.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/hmlp.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/rckcfxbf.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/ww.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/bp.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/jcrg.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/pmb.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/twrslxf.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/zxt.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/wfwyhjcd.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/qwwy.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/hbqwyl.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/dp.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/ywhqxdjb.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/nxg.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/wkjs.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/jtwqc.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/xp.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/qbmznck.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/lyqh.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/cpftrgfq.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/fqxbdkky.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/ljjytp.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/xfrrg.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/nhsq.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/rm.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/qxrnm.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/slglcxs.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/bmfm.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/ywzcxm.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/zhfdcsf.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/rpcw.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/bpbmqxbr.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/blg.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/jqyk.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/skp.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/zhls.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/jtnwhw.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/hr.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/lxmr.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/hwkygkd.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/ym.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/bjsfgff.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/nlp.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/ss.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/ptyckrj.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/sptwxqs.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/ndhpbyrj.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/szn.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/mr.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/jslj.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/hdnsw.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/gpcmxwz.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/tyyd.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/ywlrn.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/glnkhwn.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/xtpfnhl.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/zrhgth.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/pr.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/gp.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/gptsrnk.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/pz.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/qxwfk.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/cjn.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/hq.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/pbdfhklr.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/qmzwbx.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/lbkqjgr.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/crqbk.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/lnypqpm.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/wjckhst.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/yqdhq.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/phbbfr.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/hxqmmsg.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/hwpcw.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/xl.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/sfsws.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/xy.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/wtbzf.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/mschcr.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/tjlmfrf.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/zpbf.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/ypbwkhmw.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/lmx.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/lmxrqth.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/rhmcbkb.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/tgxzfxf.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/cngb.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/szgxdrkq.html
 • http://www.tsjjzd.com/hot6/cpnxtzk.html
 • 相关文章
  • 最有效的英语音标快速记忆法

   ,而口型的模仿,属于精细的动作模仿,既抽象、又枯燥,很难模仿,也很难掌握,所以,音标学习的效率非常低,大部分人都无法完整地掌握英语国际音标。 学音标,从此不再需要辛苦地模仿口型 而英语音标快速记忆法,运用的是“以熟记生”的记忆原理,发现大部分的音标,在汉语拼音中都能找到一模一样的发音,因此,我们不必再把音标当做完全陌生的声音来反复模仿,而是直接在拼音中找到我们本来就非常熟悉的发音,这样一来,我们就可以把音标学习中最抽象、枯燥、也最难掌握的口型模仿的环节去掉了,学音标,不再需要辛苦地模仿口型!因此,英语音标的学习效率以及记忆效率,就得到了大幅度的提升。 这个方法,是建立在汉语拼音发音提示的基础上

  • 英语音标快速记忆法:从抽象发音转变为形象发音

   英语音标快速记忆法,之所以能达到轻松、快速、准确掌握音标的目的,是因为它有一个根本秘诀,就是:从抽象发音转变为形象发音。 以往的音标教学,所有音标都是通过反复机械地模仿来进行学习,对于学员来说,每个音标都是抽象的、枯燥的,很难模仿准确,即使通过大量练习模仿准确了,又很容易忘记。这样的教学方法,是把音标的发音当做了抽象的发音,所以不讲技巧,只是反复地练习。 然而,英语音标快速记忆法,找到了英语音标发音与我们汉语拼音发音的相同之处,通过拼音发音的提示,就能轻松牢固地掌握六个基本元音。然后再通过“张力音”与“松弛音”的形象划分,很快地又能轻松牢固地掌握另外六个扩展元音。这样一来,音标中最重要、最难

  • 英语音标快速记忆法:元辅音音节歌

   英语音标口诀记忆法是专家和老师们多年英语教学实践中总结出来的一种速记音标的方法,同时也是根据中国人的学习特点而制定的音标快速记忆法。

  • 48个英语国际音标快速记忆法

   】 记忆方法(只需记长音就可以): 一、单元音: [i:]、[i]、[:]、[]、[u:]、[u]、[:]、[]、[ɑ:]、[]、[e]、[] [i:]――谐音为:易(yi);像数字1,记忆真容易。 [:]――谐音为:噢(0);噢,这个音标就像个o。 [u:]――谐音为:雾(wu);杯子上有很多雾。 [:]――谐音为:饿(e);一只鹅饿得晕倒了。 [ɑ:]――谐音为:啊(a);音标的读音跟拼音一样。 [e]――谐音为:夜(ye);这只鹅喜欢走夜路。 二、双元音:[ei]、[ai]、[i]、[i]、[]、[u]、[au]、[u] [ei]――谐音为:妹(mei);鹅有一个

  • 英语音标快速记忆法:自然拼读法

   英语是拼音文字,所有的词汇都是由26个字母拼出来的,而在成千上万的不同拼法中,基本发音因素却只有39-47个,这说明26个字母与基本音素间是有着一定的关联的。但是,英语是属于比较深奥的拼音文字,也就是说26个字母与基本音素之间没有一对一的对应关系,而是一对多和多对一的复杂关系,这对学习英语词汇的发音和拼写无疑增加了难度。尽管如此,人们还是总结出了很多发音规律,这些规律对于绝大多数英文词汇都是适用的,这就是自然拼音法。英文的26个字母,分为元音和辅音,其中元音只有5个,即a,e,i,o,u,其余字母均为辅音。对于大多数辅音来说,它们的发音是一对一的,而有少数几个辅音字母,每个字母有两个或以

  • 英语元音的快速记忆法

   元音部分: 1)、单元音: [i:]、[i]、[?:]、[?]、[u:]、[u]、[?:]、[?]、[ɑ:]、[?]、[e]、[?] 2)、双元音: [ei]、[ai]、[?i]、[i?]、[??]、[u?]、[au] 、[?u] 记忆方法(只需记长音就可以): 一,单元音: [i:]、[i]、[?:]、[?]、[u:]、[u]、[?:]、[?]、[ɑ:]、[?]、[e]、[?] [i:]——谐音为:易(yi);像数字1,记忆真容易。 [?:]——谐音为:噢(0);噢,这个音标就像个o。 [u:]——谐音为:雾(wu);杯子上有很多雾。 [?:]——谐音为:饿(e);一只鹅饿得晕倒

  • 英语音标快速记忆法(辅音)

   辅音:[θ]、[]、[]、[]  注:多数辅音的读音与拼音差别不大,可以通过拼音来进行谐音;还有一部分辅音没有对应的拼音字体,我们的记忆方法主要是针对这四个辅音。  其中,[θ]和[]这两个音标,它们没有近似的拼音来对应,主要靠嘴形来记忆。  [θ]——外形像上下牙齿咬着舌头;[]——外形则像舌头顶在上下牙齿之间。  而[]和[]这两个音标,则可以找到近似的拼音来作为谐音。  []——谐音为:嘘(xu);嘘,这里有条很长的蛇,赶快保持安静!  []——谐音为:雨(yu);外形像3。今天下了3场大雨。

  • 英语音标快速记忆法(元音)

   单元音: [i:]、[i]、[:]、[]、[u:]、[u]、[:]、[]、[ɑ:]、[]、[e]、[]  [i:]——谐音为:易(yi);像数字1,记忆真容易。  [:]——谐音为:噢(0);噢,这个音标就像个o。  [u:]——谐音为:雾(wu);杯子上有很多雾。  [:]——谐音为:饿(e);一只鹅饿得晕倒了。  [ɑ:]——谐音为:啊(a);音标的读音跟拼音一样。  [e]——谐音为:夜(ye);这只鹅喜欢走夜路。 双元音:[ei]、[ai]、[i]、[i]、[]、[u]、[au]、[u]  [ei]——谐音为:妹(mei);鹅有一个妹妹

  • 英语音标快速记忆法:初学者如何攻破音标?

   音标的学习,对于初学者来说是有一定难度的。一开始老是觉得自己记不住是很正常的,大家不需要担心。接下来给同学们介绍一些学习音标的方法,希望对大家有帮助! 要掌握每一个国际音标的发音,见到一个音标符号就能准确认读发声,这就必须加强训练,加强实践练习。那要如何加强国际音标的读音训练呢?具体说应该做到这样几个方面: [b]1. 听音训练:[/b] 学习国际音标,需要多听,通过反反复复的听力练习,达到强化记忆。如果有条件,可以多听老师朗读音标,也可以使用录音带反复听音。另外大家也能前往沪江英语成长树零基础板块,第二部分学音标中有个发音表,其中的每个音素都可以循环倾听,强化记忆。 [b]2. 模仿练习

  • 【王牌秒杀指南】9月22日-9月28日特价课程

   -速记3500词汇【随到随学班】 每天10分钟微课学习,轻松学3500个单词 英语学习中,切忌死记硬背。只要方法得当,背单词根本就是手到擒来。 课程运用星火式记忆法“三步走”原则,找到单词之间或单词词义之间的联系,通过名师幽默风趣的讲解,一“网”打尽英语核心词汇 >>查看课程详情 9.28王牌秒杀课 Hitalk kids 欧美外教1V1【L1 体验班】 欧美外教1V1,秒杀价79,低至1.3折 课程基于美国发现教学法,专为青少儿设计 1V1的欧美外教直播课,同步国际学校教学标准,鼓励孩子大胆口语 课堂反馈+课后学习,确保孩子的学习主动性 >>查看课程详情 以上就是本周英语课程“今日特价”秒杀攻略。 与其懊悔当初没有好好学习,不如现在抓住眼前机会。 还没看够?更多今日优选好课(已更新),超值秒杀↓↓↓