• http://www.gszyxy.com/983hk/992124.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/004.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/802625.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/0070.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/15439.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/744.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/53.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/4383.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/000938.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/7401.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/0049485.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/8843540.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/327668.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/15102.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/916.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/914229.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/08524.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/98.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/34416.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/850503.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/86064.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/08853.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/0561.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/17827593.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/213.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/211461.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/11046.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/84225276.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/3373.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/4192.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/462.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/27878.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/47.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/868.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/5448540.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/79674333.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/2359000.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/82862954.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/40243.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/45.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/178431.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/382474.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/42.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/369487.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/891946.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/9612077.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/1897.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/150081.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/61664.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/46747.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/706.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/29379.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/8014.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/321972.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/497.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/6600.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/353.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/0142.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/202.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/8666839.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/172327.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/38746312.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/61.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/49803.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/997378.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/646470.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/1878.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/52663439.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/559253.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/7458.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/99.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/58.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/88.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/198.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/8071.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/229497.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/8959.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/0757029.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/064208.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/055281.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/74455297.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/737075.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/930.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/916282.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/95981.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/7412.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/543.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/8222174.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/824.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/63.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/54.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/5252.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/3923535.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/26109.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/13223627.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/3354405.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/906304.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/1521.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/59791564.html
 • http://www.gszyxy.com/983hk/73655423.html
 • 相关文章
  • 快速记忆英语音标?汉语拼音能搞定

   我们这里讲到的汉语拼音记忆法(元音篇),是借助我们中国人熟悉的汉语拼音与英语音标之间的发音共同点,来达到英语音标快速记忆的目的! 而这个记忆法的关键,在于通过拼音提示来回忆起音标的发音,运用 “以熟记生”的记忆原理,在汉语拼音中找到一样的发音,这样一来,就不再需要辛苦地模仿口型,可以把音标学习中最抽象、枯燥、也最难掌握的模仿环节去掉了,大幅度的提升音标的学习效率以及记忆效率。 接下来我们看这个发音对照表 可以看到,基本的几个元音在拼音中都有对应的发音,可以直接拿来用(为了让发音更地道,我们需要把发音变得圆润一些,)对于在汉语拼音中没有的其他元音,可以通过六个基本元音的谐音提示来记忆哦~ [i

  • 最有效的英语音标快速记忆法

   ,而口型的模仿,属于精细的动作模仿,既抽象、又枯燥,很难模仿,也很难掌握,所以,音标学习的效率非常低,大部分人都无法完整地掌握英语国际音标。 学音标,从此不再需要辛苦地模仿口型 而英语音标快速记忆法,运用的是“以熟记生”的记忆原理,发现大部分的音标,在汉语拼音中都能找到一模一样的发音,因此,我们不必再把音标当做完全陌生的声音来反复模仿,而是直接在拼音中找到我们本来就非常熟悉的发音,这样一来,我们就可以把音标学习中最抽象、枯燥、也最难掌握的口型模仿的环节去掉了,学音标,不再需要辛苦地模仿口型!因此,英语音标的学习效率以及记忆效率,就得到了大幅度的提升。 这个方法,是建立在汉语拼音发音提示的基础上

  • 一周精品公开课回顾20140224-0302

   晚安童话之爱丽丝漫游奇境(1) 2月27日 一次过四级的5大绝招 第一讲 公开课地点: 英语活动室 2013年12月四六级试卷谁最牛X?振宇英语四六级预测试卷100%命中真题! 2014年6月四级考试拉开复习序幕,改革后的四级新题型该如何复习?四级各大题型如何备考?四级考卷是如何命题又该如何破题? 沪江四六级诚邀新一代四六级领军人物、振宇英语创始人方振宇老师与大家一起分享“一次过新四级5大绝招”! 身处四级一线的你怎能错过?赶紧预约吧! 2月27日 雅思阅读高频词汇及同义词替换快速记忆法 公开课地点: 留学大厅 烤鸭们的福利来啦!本期公开课徐佩老师将介绍雅思阅读词汇的难点特点,同义词替换

  • 沪江英语一周精华下载资料:四六级作文不再怕 实用模板帮你忙

   枯燥无味的五十音图,怎样才能快速学会并且记忆牢固呢?【实用软件】日语五十音速成一日通、五十音图快速记忆法帮你搞定五十音。 TOP4:沪江日语原创:小D每日一句桌面壁纸 《跟小D学日语口语》节目,每天学习一句简单实用的日语口语。但是,学过就忘可不行哦!小D推出每日一句的桌面壁纸,供大家下载,时时提醒你复习! TOP5:新版中日交流标准日本语(初级)电视辅导讲座(视频) 《新版中日交流标准日本语(初级上、下)》电视辅导讲座2006年暑期于上海教育电视台首播,共50集,每集20分钟。让名师带你学标日。 相关推荐:新版中日交流标准日本语(初级)广播讲座(MP3) TOP6:《大家的日本语》(1-2册